Hepdelik arzanladyş

Hepdelik arzanladyş

  • -33%

Metaldan şem saklaýjy çyra

0 Teswir(ler) 
ED16753-55
2 Harytlar
Ölçegi
297 M
199 M 33% tygşytlaň
Salgyt ýok
Ammardaky soňky harytlar

Gözel agşamlaryň bezegine bezeg goşýan ajaýyp şem saklaýjy çyra. Bezegli metal çyralar bilen garaňkylygy ýagtylandyrarsyňyz we ajaýyp nepislikden lezzet alarsyňyz. Klassikadan ýüz öwrüp bilmeýänler üçin ýerleriňiz has owadan we elýeterli 5 golly şemdanyň ajaýyp görnüşi we mat gara reňkleri bilen stollaryňyz has ýagty bolýar. 

Material: metal.

ED16753-55
2 Harytlar

şol bir kategoriýadaky beýleki 16 önümler:

Teswirler

Häzirki wagtda müşderi gözden geçirmeýär.

Teswiriňizi ýazyň

Metaldan şem saklaýjy çyra

Teswiriňizi ýazyň