Hepdelik arzanladyş

Hepdelik arzanladyş

ROMEO 20 bölekden ybarat nahar gaplary toplumy

0 Teswir(ler) 
TY002024F551A000000MAET600
5 Harytlar
1.036 M
725 M 30% tygşytlaň
Salgyt ýok

Döwrebap görnüşler bilen bezelen keramiki 6 adamlyk romeo naharhana toplumy ussat eller bilen seresaplylyk bilen döredilipdir. Şeýle hem ýakynlaryňyza ajaýyp sowgat hökmünde gymmatly duýjak bu nahar toplumyny saýlap bilersiňiz.

ROMEO 24 bölekden ybarat nahar gaplary toplumy:

- 5 sany serwis tabak 22 sm

- 5 sany tort üçin tabak 21 sm

- 5 sany hyzmat ediş tabak 26 sm

- 5 sany çorba üçin käse (şa käse)

TY002024F551A000000MAET600
5 Harytlar

şol bir kategoriýadaky beýleki 16 önümler:

Teswirler

Häzirki wagtda müşderi gözden geçirmeýär.

Teswiriňizi ýazyň

ROMEO 20 bölekden ybarat nahar gaplary toplumy

Teswiriňizi ýazyň