Hepdelik arzanladyş

Hepdelik arzanladyş

BONE ILAY 83 bölekden ybarat nahar gaplary toplumy

0 Teswir(ler) 
BNILY83YT20
40 Harytlar
5.518 M
4.083 M 26% tygşytlaň
Salgyt ýok

Gül ýapraklary görnüşinde taýýarlanan tabak toplumy ýygnalanda, dünýäniň iň owadan bagynda gülleri ýada salýan kemsiz gül görnüşi ýüze çykýar. Reňki we görnüşi bilen romantikany ýada salýan Bone ilay toplumy, Aşyklar gününde desterhanyňyza öz stili bilen söýgi çaýar.

Kütahya farfor BONE ILAY 83 bölekden ybarat nahar gaplary toplumy:

 • - 12 sany hyzmat ediş tabaklary
 • - 12 sany çuň tabak
 • - 12 sany tort üçin tabak
 • - 12 sany Käse
 • - 1 sany gaýyk şekilli tabak (uly)
 • - 2 sany gaýyk şekilli tabak (kiçi)
 • - 1 sany çorba tabak
 • - 1 sany çorba tabagyň gapagy
 • - 2 sany duz saklaýan
 • - 2 sany şeker, burç saklaýan
 • - 6 sany çaý käse
 • - 6 sany çaý käsäniň tabagy
 • - 6 sany kofe käse
 • - 6 sany kofe kase üçin tabak
 • - 1 sany diş arassalaýan (зубачистка) goýulýan
 • - 1 sany salwetnisa goýulýan
BNILY83YT20
40 Harytlar

şol bir kategoriýadaky beýleki 16 önümler:

Teswirler

Häzirki wagtda müşderi gözden geçirmeýär.

Teswiriňizi ýazyň

BONE ILAY 83 bölekden ybarat nahar gaplary toplumy

Teswiriňizi ýazyň