Hepdelik arzanladyş

Hepdelik arzanladyş

  • -30%

Çagalar üçin haly - Çal we ýyldyzly

0 Teswir(ler) 
KDS 12 GREY
1 Haryt
3.600 M
2.520 M 30% tygşytlaň
Salgyt ýok
Ammardaky soňky harytlar

Ajaýyp ýyldyzjyklary ýatladýan bu haly islendik içki bezeg işleriňizde, gözellikleriňize gözellik goşar.Bu haly öz ýumşaklygy bilen üstünde aýak ýalaňaç ýöräniňde hem has rahat. Haly öz asyl reňkini uzak wagtlap saklamaga çydamly, tozan bölejiklerini aňsat özünde saklamaýar.Halyňyzy çuňňur arassalamak üçin, haly ýuwmak boýunça hünärmen bolan hünärmen haly ýuwujy merkezlerden goldaw gözlenmeli. Kir ýuwýan merkeziňize halynyňyzyň tebigy materiallardan öndürilýändigini we ýuwulanda natriý gidroksidi (Kaustik) öz içine alýan agyr himiki arassalaýjylaryň ulanylmaly däldigini bellemek gerek. Arassalanyňyzdan soň, halyňyzy asmazdan gysga wagtyň içinde guratmaly. Halyňyzy çygly bolanda ulanmaly däl we göni gün şöhlesinden goramaly.

KDS 12 GREY
1 Haryt

Maglumat sahypasy

Ölçegi
120x180 sm

şol bir kategoriýadaky beýleki 16 önümler:

Teswirler

Häzirki wagtda müşderi gözden geçirmeýär.

Teswiriňizi ýazyň

Çagalar üçin haly - Çal we ýyldyzly

Teswiriňizi ýazyň