Hepdelik arzanladyş

Hepdelik arzanladyş

Çagalar üçin haly - Deňizçi

0 Teswir(ler) 
KDS 04 STD
2 Harytlar
Ölçegi
3.600 M
2.520 M 30% tygşytlaň
Salgyt ýok
Ammardaky soňky harytlar

Deňizçi ady bilen tanalýan bu haly islendik içki bezeg işleriňizde, gözellikleriňize gözellik goşar. Örtüginiň galyňlygy 13 mm, şolardan 11 mm üýşmek beýiklikdir. Bu haly öz ýumşaklygy bilen üstünde aýak ýalaňaç ýöräniňde hem has rahat. Haly öz asyl reňkini uzak wagtlap saklamaga çydamly, tozan bölejiklerini aňsat özünde saklamaýar.

KDS 04 STD
2 Harytlar

Maglumat sahypasy

Ölçegi
120x180 sm
Ölçegi
160x230 sm

şol bir kategoriýadaky beýleki 16 önümler:

Teswirler

Häzirki wagtda müşderi gözden geçirmeýär.

Teswiriňizi ýazyň

Çagalar üçin haly - Deňizçi

Teswiriňizi ýazyň