Eltip bermek hyzmaty

Eltip bermek hyzmatymyz Aşgabatdyň we Änewiň çäginde günüň dowamynda mugt amala aşyrylýar.

Web sahypasynda goýan sargydyňyzy tassyklamak üçin operatorymyz size ýüz tutar.

Şeýle hem dogry salgyny girizýändigiňize göz ýetiriň. Töleg nagt ýa-da terminal arkaly sargydyňyz salgyňyza gowşurylandan soň amala aşyrylýar.

Gurnamak işini mugt edýäris.