Hepdelik arzanladyş

Hepdelik arzanladyş

GRIZAY aşhana toplumy

0 Teswir(ler) 
N2953
5 Harytlar
3.734 M
2.614 M 30% tygşytlaň
Salgyt ýok

- 1 sany çaý çeýnegi

- 1 sany kofýa gaýnadylýan - 10 sm

- 3 sany nahar saklaýjy gap - 14 sm, 16 sm, 18 sm

- 1 sany nahar gowrulýan gazan ini -22 sm, çuňlugy -12 sm

- 1 sany nahar bişirilýän gazan ini - 18 sm, çuňlugy -10 sm

Üns beriň: Gazandaky polat sim süzgüçini gap-gaç ýuwulýan enjamda ýuwupmak maslahat berilmeýär.

N2953
5 Harytlar

şol bir kategoriýadaky beýleki 16 önümler:

Teswirler

Häzirki wagtda müşderi gözden geçirmeýär.

Teswiriňizi ýazyň

GRIZAY aşhana toplumy

Teswiriňizi ýazyň